GINOP Plusz-3.2.1-21

A kedvezményezett neve: Jármű Zrt.

A projekt címe: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

 
A képzések elnevezése és célja:
 
  • Projektmenedzsment módszertani képzés

A képzés célja a projektvezetés gyakorlati tudnivalóinak elsajátítása, hogy a résztvevők képessé váljanak projektjeik tervezésére és menedzselésére. A projektekért felelős személyek és az azokban résztvevő szereplők egységes projektmódszertani keretet alkalmazzanak, megismerjék és értsék a hatékony projektmenedzsment folyamatait és leggyakrabban alkalmazandó eszközeit.

  • Projektvezetői kompetenciafejlesztés

A képzés célja, hogy bemutassa a projektvezetői feladatokat a menedzser és vezető szemszögéből: rámutat azokra az interperszonális történésékre, amelyek a projekt ideje alatt a projekt csapatban zajlanak és a projektben résztvevő személyek szerepét, az ebből fakadó viselkedésmódokat bemutatja (stakeholderek, együttműködés, tanulási görbe effektus, morál, hatékonyság, változás- konfliktuskezelés). Emellett a projekteket vezető szereplők hatékony, a jelenlegi piaci trendeknek megfelelő vezetői ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek.

  • Folyamatszemlélet és folyamatmenedzsment a szervezetekben

               A képzés célja, hogy a szervezeti folyamatokért felelős szereplők, illetve az abban résztvevők a szervezeti folyamatokat hatékonyabban legyenek képesek kialakítani és megvalósítani, valamint olyan eszközöket ismerjenek meg, amik segítségével a szervezeti hatékonyság növelhető.

  • Csoporton belüli együttműködés fejlesztése tréning

A képzés, célja, hogy a résztvevők megismerjék a csoportban végzett munka hatékony kialakításának módszerét Képesek legyenek kezelni és megoldani az esetlegesen kialakuló csoporton belüli konfliktushelyzeteket.

  • Az elsősegélynyújtás alapjai

A képzés célja, a hatékony és szakszerű munkahelyi elsősegélynyújtás elsajátítása azáltal, hogy a résztvevők készségszinten elsajátítsák azokat az elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtási ismereteket, amelyek a különféle munkahelyi baleseteknél szükségesek a szakszerű és eredményes ellátáshoz és újraélesztéshez, valamit a résztvevők képessé váljanak a megfelelő döntések meghozatalára, a gyors és hatékony segítség nyújtására, amíg a hivatásos első ellátást nyújtó segítség meg nem érkezik.

  • Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek kommunikációs partnerüknek és a helyzetnek megfelelő stílust és tartalmi elemeket használni személyközi kommunikációjuk során. Képesé váljanak megelőzni a kommunikációs hibákból eredő munkahelyi konfliktusokat, a meglévő konfliktushelyzetek tudatosan és hatékonyan kezelni.

  • Számítástechnikai alapismeretek

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az operációs rendszerek, az internet, a szövegszerkesztés és a táblázatkezelés alapjait és képesek legyenek az alapvető funkciók használatára.

A szerződött támogatás összege:
 
Képzési költség támogatás: 194 főre legfeljebb:              33.523.200 Ft
Kieső munkaidőre járó bértámogatás: legfeljebb:           16.856.660 Ft 
 
A képzések részletes bemutatása:
 

Projektmenedzsment módszertani képzés

  • Közös nyelvezet megalapozása – Mit nevezünk projektnek?
  • Projektindítás, projektkezdeményezés, projektcélok és projektsike
   • Feladat: Projektalapító dokumentum összeállítása és/vagy Üzleti megvalósíthatóság vizsgálata
  • Érintett menedzsment és kommunikáció
  • Feladat: Projekteset ismertetése után az érintettek azonosítása, elemzése, az érintett-térkép összeállítása, kezelési stratégia definiálása
  • Követelmények, projektterjedelem, feladatlebontási struktúra (WBS)
   • Feladat: A projekt feladatlebontási struktúrájának (WBS) összeállítása követelményspecifikáció alapján
  • Ütemezés menedzsment
   • Feladat: A projektütemterv összeállítása, tevékenységek hálótervbe rendezése, átfutási idők megbecslése
  • Projekt költség- és erőforrás-menedzsment, beszállító kezelés
   • Feladat: Kezdeti projektköltség-terv és erőforrás-beszerzési terv összeállítása
  • Kockázatmenedzsment, tudásmegosztás
   • Feladat: A kezdeti kockázati regiszter és kezelési stratégia összeállítása, kockázatok kvalitatív és kvantitatív elemzése
  • A projektterv végrehajtása és ellenőrzése, felmerülő teendők, problémák kezelése
   • Feladat: Jelentések, riportok tartalmi meghatározása és összeállítása
  • Projektcsapat vezetése, érintettek bevonása
   • Feladatok: Konszenzusépítési gyakorlat, konfliktuskezelési gyakorlat
  • Változáskezelés
   • Feladat: Változási helyzet és szereplőinek azonosítása, a változási helyzet vizsgálata és elemzése, kezelési terv kidolgozása
  • Projekt- és fáziszárás folyamata
  • Tapasztalatok összegzése, kérdések, tréning zárása

Projektvezetői kompetenciafejlesztés

  • Kommunikáció menedzsment hagyományos és agilis projektkörnyezetben
  • Rendszerszemlélet alapjai: a visszajelzés szerepe a kommunikációs rendszerben
  • Asszertív kommunikáció a projektekben: meghallgatás, önismeret, önkifejezés
  • Elismerő, hatékony és cselekvésre ösztönző kommunikációs projektkultúra
  • Problémafókuszú és megoldás-fókuszú projektkörnyezet
  • Feedback projektkultúra és fejlesztési lehetőségei
  • Feladatkultúra kontra szerepkultúra projektekben
  • Célok meghatározása fejlődésszemléletben
  • Coaching szemléletű projektvezetés
  • Idő- és feladatmenedzsment eszközök: Mit tanulhatunk a GTD rendszeréből a projektekben?
  • Hatékony önszervezés projektekben és hatékony projektvezetői önfejlesztés
  • Projektmeetingek, események facilitációja: kerettartás, eszközök
  • Szolgáló vezetés – servant leadership a projektekben, partneri viszony kialakítása a projektszereplők között
  • Csapatfejlődési modellek, a konstruktív csoportdinamika megteremtése projektekben
  • A csapatértékek, a kultúra elemei és kialakítása projektekben, a projektcsapat szerződés
  • Virtuális, félig virtuális projektcsapatok vezetése, a munkakörnyezet és a technológia szerepe
  • Projektszerepek, felelősségek és hatáskörök a projektekben
  • Projektérintett priorizációs módszerek
  • Projektkonfliktusok szintjei, projektmeeting helyzetekből eredő konfliktusok
  • Zavaró megszólalás típusok és egyszerű megoldásaik
  • Projektcsapattípusból, dinamikából eredő konfliktusok
  • A nexus hatás lehetőségei, elérése
  • Projektkonfliktus kezelése és együttműködés kiépítése
  • Együttműködés építés folyamata projektekben

Folyamatmenedzsment

  • Folyamat megközelítés, Forgalmi dugó (folyamat jellemzőkkel)
  • Folyamatmenedzsment alapok
  • Egyedi folyamatok menedzselése
  • Folyamattérkép, stakeholder menedzsment minták
  • MBTI – Személyiségekben lévő különbözőségek, mint erőforrások a folyamatokban interaktív ea., megbeszélés, folyamat szerepekkel megfeleltetés
  • Egyedi folyamatok kézbentartásának eszközei (monitoring, kontrolling, kockázatok, kommunikáció, riportok)
  • Folyamat rendszerek menedzselése, szervezeti kapcsolódások
  • Folyamatrendszerek gyakorlat, priorizálás, erőforrás problémák kezelése
  • Folyamat diagnózis, mintapéldák, esettanulmányok – hatékonyság javítás feltételei, automatizálás lehetőségei
  • Szervezeti kultúra kapcsolódás a folyamatok menedzselésében
  • Változáskezelés, egyéni feladatterv összeállítás, kidolgozás,
  • Folyamatmenedzsment ismeretek visszamérés
  • Folyamatszemlélet
  •  Személyes célok felvázolása
  • Mesterségem címere gyakorlat
  • A szakmai határokon átívelő vezetés aktualitása, alapfogalmak
  • Kommunikációs csatornák kinyitása, interakciók fejlesztése:
  • pszichológiai biztonságot támogató gyakorlatok, interakciók
  • Kritika és konfliktus, partnerség kialakítása
  • Keretek bevezetése, tartása, utánkövetés, adaptálódás
  • Facilitáció alapok, meetingkultúra alapok, Retrospektív
  • Retrospektív gyakorlat, Facilitációs gyakorlat
  • Személyes szakmai fejlődés: Személyes célokkal kapcsolatos visszatekintés, feedback
Csoporton belüli együttműködés fejlesztése tréning

A képzés során megszerezhető kompetenciák

Megismeri a csoportban végzett hatékony munka kialakításának módszereit, csoporton belüli szerepeket.
Képes lesz felismerni és kezelni a csoportban végzett munka során keletkező különböző kommunikációs helyzeteket, gátakat.
Képes lesz felismerni és kezelni a csoportban végzett munka során keletkező különböző konfliktus helyzeteket.
Megismeri és alkalmazni tudja a Belbin féle team szerepeket.

A csoport kialakulásának fázisai:
Alakulás – Forming
Ütközés – Storming
Normalizálódás – Norming
Teljesítés – Performing
A csoportok típusai, jellemzői.
A csoportban végzett munka jellemzői: Szinergia, Csoportnorma, Hibakiegyenlítő hatás, Csoportkohézió
A csoportok hatékonyságát befolyásoló tényezők
Egyéni szintű faktorok
Csoport szintű faktorok
Környezeti szintű faktorok
Belbin féle team szerepek, jellemzőik. A szerepek beazonosításának módszere
A csoportmotiváció alapelemei.
Káros motivációs hatások.
 „Alámerülési” jelenség
 „Társas őgyelgés” jelenség
Alacsony hatékonyságú team munka okai, az elkerülésének lehetőségei.
 

Kommunikáció alapmodelljei
Kommunikációs csatornák
Verbális, nonverbális kommunikáció
Kommunikációs gátak
Kommunikáció gyakori hibái.
A szervezeti kommunikáció jellemzői:
hierarchikus struktúra esetén
hálózati struktúra esetén

Konfliktusok típusai.
A konfliktus dinamikája.
Különböző konfliktuskezelési stratégiák. (T. Kilmann modell)
A munkahelyi konfliktusok konstruktív kezelése.

Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés

A képzés során megszerezhető kompetenciák

Megismeri a kommunikáció alapmodelljeit, elemeit, a gyakori a hiba okokat.
Képes lesz tudatosan alkalmazni az alapvető kommunikációs technikákat.
Képes beazonosítani a konfliktus helyzeteket, azok okait, típusait.
Ismeri és képes alkalmazni a konfliktuskezelés technikáit, különböző stílusait.
Képes lesz saját kommunikációs és konfliktuskezelési erősségeit és fejlesztendő területeit beazonosítani.

Kommunikációs alapok, hogyan kommunikálok
  • kommunikációs komfortzóna modell
  • egyéni kommunikációs állapotfeltárás
  • miben érzem jól/ nem jól magam
kommunikációs alapismeretek
  • definíciók, modellek
  • szereplők
  • közeg
  • csatornák, az egyes csatornák szerepe
  • érdek és pozíció a kommunikációban
Kommunikáció és önismeret
  • önismereti alapok a kommunikációra vonatkoztatva
  • Johari ablak és alkalmazása
  • egyéni erősségek és fejlesztendők azonosítása
  • a résztvevők saját magukról alkotott kommunikációs képének feltárása, megismerése
A hatékony kommunikációt erősítő és gyengítő tényezők
üzenet, viselkedés, szóhasználat
aktív figyelem jellemzői, használata
empátia
a kommunikációt torzító tényezők
helytelen viselkedési példák elemzése, tanulságok levonása
 
Konfliktusokról általában
mikor beszélünk konfliktusról, definíció
általános okok, amik konfliktushoz vezethetnek
mire jók a konfliktusok
én és a konfliktus
 
A munkahelyi konfliktusok okai, jellemzői, hatékony kezelése
konfliktust generáló helyzetek megismerése, csoportosítása
módszerek a helyzetek elkerülése
hogyan kezelhetjük a különböző munkahelyi konfliktusokat, 5 lépéses modell a konfliktusok kezelésére
egyéni konfliktuskezelési stílusok megismerése
stílusok magyarázata, használhatósága
konfliktuskezelési önreflexió-önfejlesztés
 
 Az elsősegélynyújtás alapjai
A képzés során megszerezhető kompetenciák
 
Képes lesz a legfontosabb kimentési és fektetési műveletek elvégzésére.
Képes lesz komplex újraélesztést elkezdeni, félautomata defibrillátort használni.
Képes lesz a hatékony vérzéscsillapításra és sebellátásra.
Képes lesz légúti idegentest ellátására, a légút biztosítás szabályos elvégzésére és fenntartására.
Megismeri a modern sebkötözés eszközeit.
Képes lesz ízületi-, és csontsérülések ellátására.
Megismeri és elsajátítja a szakszerű segítségkérés menetét.
Képes a munkahelyből adódó speciális baleseti forrásokat felismerni, az esetleges sérüléseket ellátni.
Veszélyeztető környezet
A beteg állapotának felmérése, segítségkérés
Eszméletlenséghez vezető kórképek
Eszméletlenség fokozatai
Eszméletlen sérült ellátásának nehézségei
Fektetési módok
Légút biztosítás
Légúti idegentest felismerése és ellátása
Az ellátás manővereinek megismerése, alkalmazása
Átjárható légutak
Belégzés
Légzési nehezítettségek
Keringés megállás okai
Keringés vizsgálata
Cirkuláció fenntartása
Defibrillátor használata
Alapfokú újraélesztés (ALS)
Rándulás, ficam és csonttörés rögzítési technikái
Az ízületi és csontsérülések jellemzői, a sérültek pozicionálása, sérülések rögzítése
Sebek típusai és ellátásuk
Vérzések típusai és ellátásuk
Az elektortrauma élettani hatása
Az elektortrauma ellátása

A hő okozta traumák felismerése és szakszerű ellátása

Számítástechnikai alapismeretek
A képzés során megszerezhető kompetenciák
 
Adattárolók kezelése (mappák, fájlok)
Böngészés – böngésző programok használata
Üzenetküldés lehetőségei
Dokumentumok megnyitása, mentése (mentés, mentés másként)
Szöveg szerkesztése (karakterek, beszúrás, törlés)
ENTER használata
Egyszerű formázások: betű, bekezdések
Táblázatok megnyitása, mentése
Adatok bevitele, szerkesztése
Egyszerű számítások képletekkel (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, …)
Oldalbeállítások
Kimutatások készítése
Precizitás
Önállóság
Együttműködés
Problémamegoldás
Logikus gondolkodás
A képzések tervezett befejezési dátuma: 2022 év 11 hónap 30 nap.